Thứ Hai, 22 tháng 8, 2011

Cộng đồng dân cư Hoàng Hải - Kêu cứu

Blogs này chỉ đăng tải các thông tin liên quan đến các quyền lợi chính đáng được luật pháp bảo vệ của cộng đồng cư dân và làm rõ vấn đề : Ai LÀ NGƯỜI CÓ TRÁCH NHIỆM TRONG VIỆC SAI PHẠM CỦA CTY HOÀNG HẢI Khu dân Hoàng Hải, ấp Tiền Lân xã Bà Điễm huyện Hóc Môn.
Admin